Beskrivelse af idé

Gennem de seneste årtier har antibiotikaresistens været et voksende problem for næsten alle områder af sundhedssektoren. Det er dokumenteret, at infektioner, der involverer resistente organismer, forøger længden af hospitalsopholdet samt forøger omkostningerne og mortaliteten. 

World Health Organization (WHO) har udtalt, at antibiotikaresistens er den tredjestørste trussel mod menneskeheden. De medicinske og samfundsmæssige omkostninger, der kan henføres til antibiotikaresistens, er betydelige og vil eskalere i fremtiden, hvis indsatserne overfor multiresistente bakterier ikke forbedres.

Et studie har vist, at patienter inficeret med multiresistente bakterier, forårsager yderligere udgifter med op til 150.000 kr. pr. infektionsepisode, forlænger hospitalsopholdet med mellem 6,4 og 12,7 dage, og har en 6,5% øget dødelighed sammenlignet med patienter med ikke-resistente bakteriestammer.

På trods af, at den direkte sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og efterfølgende udvikling af resistens er bredt accepteret, er forbruget af antibiotika støt stigende – desværre med et skred mod de mere bredspektrede typer.

Da antibiotikaresistens er en stor udfordring på alle sundhedsområder, er Antimicrobial Stewardship (AS) blevet identificeret som en central strategi til at kontrollere fremkomsten og transmission af antibiotikaresistente organismer. Udtrykket AS henviser til en tværfaglig indsats, som har til formål at give patienterne den mest optimale behandling, dosering og varighed af behandling, der fører til det bedst mulige kliniske resultat til forebyggelse eller behandling af infektion med minimal toksicitet for patienten og minimal udvikling af resistens til følge.

Undersøgelser har vist, at AS som koncept både kan give en økonomisk fordel, reducere mortalitet og morbiditet samt reducere den overordnede resistensudvikling.

Brugen af IT-systemer til at understøtte den koordinerede AS indsats og tilhørende dokumentation har vist sig at være fordelagtig.

TREAT yder, ud over stewardship funktionalitet (som eksempelvis overblikssider, statistik og værktøjer til review), også beslutningsstøtte til antibiotikabehandling. Denne beslutningsstøtte har, ved flere afprøvninger, givet en dokumenteret forbedret overensstemmelse med guidelines, forbedret dækning ved den indledende

(empiriske) behandling af alvorlige infektioner, og reduceret brugen af bredspektrede antibiotika.

Også på danske sygehuse er der eftervist gode resultater, men selvom der hovedsageligt har været positive brugertilkendegivelser ved afprøvningerne har tidsforbruget for brugen af systemet været en udfordring.

Samlet set kræver systemet at lægen tager stilling til ca. 200 spørgsmålsfelter om blandt andet patientens baggrund, tidligere indlæggelser og behandlinger, symptomer og fund fra den objektive undersøgelse. Dertil har systemet tidligere manglet integration til vitalparametre, urinstiks og tilbageskrivning af infektionsnotat.

De mange spørgsmål og dobbeltindtastningen af eksempelvis vitalparametre gjorde at den samlede tid brugt i systemet pr patient havde en median på 6 minutter – hvilket er alt for højt i en travl klinisk hverdag.

Formål

Er at udvikle og teste en prototype af en forbedret og simplere version af det avancerede beslutningsstøttesystem TREAT til personlig rådgivning af antibiotikabehandling. 

Derfor vil dette projekt gennem kliniske workshops med slutbrugere og udvikling af prototype afklarer om der kan udvikles et forbedret system. 

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen

Vil du vide mere om projektet?

 

Trine Søby Christensen

Chefkonsulent

Tlf.: 28 83 83 12

E-mail: tsc@lsi-nd.dk