Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – LT Automation

Beskrivelse af idé

Personale beskæftiget med ultralydsscanning af gravide er udsat for maksimale ergonomiske udfordringer. Der ses en prævalens af smertegener og muskelbesvær på 63-91%. Flere sygehuse er begyndt at fokusere på, at løse ergonomiske udfordringer. Herunder bl.a. Aalborg Universitetshospital, som vil sikre sig, at sonografernes arbejde med scanning af gravide i Ultralydsambulatoriet udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder sikre, at scanningsarbejdspladserne i ambulatorierne indrettes hensigtsmæssigt, så de ansatte kan udføre arbejdet med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

Ultralydsapparatur er ikke i tilstrækkelig grad blevet udviklet til at imødegå de ergonomiske belastninger, undersøgeren er udsat for. Optimeringen af billeddannelsen på ultralydsapparaturet har gennemgået en rivende udvikling, hvorimod forbedringer på ergonomiske forhold begrænser sig til hæve/sænke/dreje mulighed på tastatur/konsol/skærm og en mindre løsning på kabelophæng. Støj og varmeafgivelse fra apparatet er bedret. 

Undersøgeren mangler en løsning på håndtering af ultralydstransduceren, der kan afhjælpe de mange statiske og trykafhængige påvirkninger af højre hånd og arm.

Formål

Formålet er at kunne øge ergonomien ved udførelse af ultralydsscanning og dermed undgå fysiske gener og smerter, som undersøgeren i dag udsættes for. Værdien ved forbedret ergonomi gennem Robot Assisteret Ultralydsscanning (RAU) er:

  • Reduceret sygefravær i relation til arbejdsrelateret muskel- og skelet besvær (AMSB). 
  • Øget produktivitet med mulighed for at den udførende i højere grad varetager sin specialistrolle med ultralydsscanning, og ikke sættes til andre opgaver med henblik på aflastning. 
  • Forhindring af nedslidning, med de konsekvenser det har for såvel den enkelte, samfundsøkonomisk, som for den enkelte afdelings direkte omkostninger til rekruttering og uddannelse af en ny specialist.

Leadpartner

Partnere

Robotic Ultrasound

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen