Brugerinddragelse: Behov for en pragmatisk tilgang med øje for kulturel forståelse

På baggrund af arrangementet ”Innovationssummit: Hvorfor lykkes innovation?”, valgte Life Science Innovation North Denmark (LSI) at afholde virtuelle workshops for at komme nærmere de behov, der måtte være på området. To virtuelle workshops blev derfor afholdt d. 29/9 2020 med repræsentanter fra både det offentlige og private.

Pragmatisk tilgang med udgangspunkt i virkelighedscases
Mange input og behov blev tilkendegivet, og selvom der ikke var bred enighed over hele linjen i forhold til alle input og behov, var der dog bred konsensus om, at viden på området skal formidles på en pragmatisk måde med udgangspunkt i virkelighedscases, som kan overføres til de enkelte virksomheder, kommuner m.fl. Der er derfor et ønske og et behov om, at der bliver fokuseret på selve implementeringen af brugerinddragelsen, herunder: Hvordan har diverse virksomheder og kommuner helt lavpraktisk båret sig ad med at inddrage brugerne? Måden hvorpå deltagerne ønsker at videndele med hinanden, er bl.a. via fysiske netværksarrangementer og workshops med mulighed for at netværke på tværs af sektorer.

Værdiskabelse for alle parter
Foruden den pragmatiske tilgang, var selve synliggørelsen af værdiskabelsen for alle parter også et konkret ønske fra deltagerne. Oftest vil man måske kun vælge at fokusere på værdiskabelsen for, f.eks., virksomhederne, der vælge at inddrage brugerne i udviklingen af innovative produkter til sundhedsvæsenet. Men en væsentlig anden part er jo netop dem, som indgår i selve brugerinddragelsesprocessen, herunder medarbejdere og borgere m.fl., som også får værdi ud af at deltage. Der er derfor et reelt behov for at få synliggjort værdien eller gevinsten i at indgå i en brugerinddragelsesproces, idet det jo potentielt kan medføre til større viden ift. implementering og proces og dermed øge motivationen for deltagelsen. Patienter og borgere oplever også at få noget ud af at deltage, idet de får mulighed for at tale om eksempelvis problemstillinger, som fylder hos dem. Her var der ligeledes et ønske om at sætte fokus på, hvordan den proces kan gribes an, således der rettes fokus mod værdiskabelsen for alle parter.

Forståelsen for kultur er afgørende
I forlængelse af synliggørelsen af værdien over for de involverede parter, er det helt essentielt, at der er ledelsesopbakning og adgang til klinikere. Men lige netop det sidstnævnte anså deltagerne for at være problematisk. Der er bred enighed over linjen ift., at det er væsentligt at have kendskab til én eller flere i sundhedsvæsenet, men hvis man ikke på forhånd er bekendt med nogle, hvordan får man så adgang til klinikere og praksis UDEN at forstyrre det igangværende arbejde? Jævnfør deltagerne, bør dette fremadrettet være et fokuspunkt og bør desuden kobles sammen med systematiske indsamlingsmetoder af data, hvorved visse processer automatiseres, og hvor den data, som kan indsamles uden involvering af klinikere, prioriteres. Derved lemper man presset i praksis og forstyrrer mindst muligt.

Negativ feedback er ikke negativt
Én anden væsentlig faktor, som deltagerne påpegede, var feedback. Gerne negativ feedback. At skamrose virksomhederne, når de præsenterer deres produkter, services m.m. for aftagerne eller andre, er ikke en hjælp – tværtimod. Negativ feedback, herunder også konstruktiv feedback, skal derimod ses som en hjælp, så det pågældende produkt eller service i højere grad stemmer overens med, hvad behovet er hos aftagerne. Aftagerne og virksomhederne skal derfor også fremstå ærlige i dialogen omkring et produkt, proces eller service. Brugerne skal inddrages før eller siden, og gerne før, men er man som virksomhed ikke bevidst omkring dette, er den største hjælp, man kan få, at nogle fortæller dig, at det har du behov for. På baggrund af det, fremsatte deltagerne et behov om et tværfagligt panel, som ville kunne assistere tidligt i processen. Negativ eller konstruktiv feedback fra et tværfagligt panel vil medføre, at virksomhederne lige nu og her måske skal tage en længere vej, men en kortere vej på den lange bane.  

De fremlagte input og behov på området medvirker til, at den nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi i højere grad kan målrette sine indsatser på området, så de giver størst mulig værdi for alle parter.  

LSI vil gerne takke for den store opbakning, der har været til både arrangementet og de to virtuelle workshops.

Ønsker du at se/gense oplæggene fra arrangementet, kan du klikke her.

       

Brugerinddragelse: Behov for en pragmatisk tilgang med øje for kulturel forståelse