Det regulatoriske område: Hvilke behov er der?

LSI har afholdt opfølgende workshops på baggrund af den foregående webinar-serie om det regulatoriske område med formål om at få klarlagt, hvilke behov, vi skal forsøge at imødekomme fremadrettet. Resultaterne viste sig at være mere eller mindre entydige.

D. 25/6 2020 afholdt LSI workshops med repræsentanter fra både det offentlige og det private. I virtuelle og uformelle rammer, udspurgte vi deltagerne ud fra fire temaer: indhold, formidling, matchmaking og erfa-grupper.

Deltagerne var generelt meget begejstret for den foregående webinar-serie, og derfor var det interessant at høre, hvilke behov de yderligere havde på området. Hvis man retter blikket mod indholdet, kunne man fra et virksomhedsperspektiv fornemme en stor opbakning til, at indholdet fremadrettet bør inddeles i mindre grupperinger, herunder blandt andet IT-produkter versus fysiske produkter. Derudover så de gerne et øget fokus på den praktiske implementering, så man ikke alene bliver præsenteret for, hvordan man navigerer rundt i direktiverne, og hvad man bør gøre, men også hvordan man bør gøre det. Fra et offentligt perspektiv, var der også gode input til, hvordan indholdet fremadrettet kunne tage sig ud. Her blev det efterspurgt at få belyst de offentliges roller: Hvilken rolle og hvilket ansvar, bør de påtage sig i en regulatorisk kontekst? Derudover fremlagde deltagerne også en række konkrete temaer, herunder indkøb, CE-mærkning, MDR-ansøgning m.fl., som vil kunne bidrage til stor værdi fremadrettet.

Foruden indsparkene til indholdet, var der også bred enighed om, at formidlingen af det regulatoriske område via webinar var velfungerende. Argumenterne lød blandt andet på, at tilgængeligheden var en væsentlig faktor, samt det faktum, at deltagerne kunne gå til og fra webinar-rækken, således de udelukkende kunne fokusere på de seancer, der var relevante for dem og deres virke. Et andet aspekt, der også blev påpeget, var, at interaktionen var en væsentlig faktor. Deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål, som ikke alene gjorde, at de fik svar på nogle af deres egne problematikker, men inddragede desuden også flere deltagere.

Som en ekstra bonus ved webinar-serien, havde deltagerne mulighed for at tilgå en matchmaking-platform. I den sammenhæng må vi konstatere, at matchmakingen i det format ikke har båret frugt, som håbet. Men bunder det så i, at der ikke er et behov? Nej, tværtimod! Behovet om at blive matchet op med relevante personer er stort. Der er brug for en mere intuitiv løsning med nemmere tilgængelighed, og det vil vi i nær fremtid forsøge at imødekomme.

Men det er ikke nok, at man bare bliver matchet op med en række ”tilfældige” personer – det skal også være de rigtige. Line Bluhme, direktør og partner – ByLink, påpegede i den sammenhæng til workshoppen, at: ”Jeg har ikke brug for 20 mand, jeg har brug for de to rigtige”, og måden hvorpå, det kan realiseres, er via flere erfa-grupper inddelt efter niveau. Flere påpegede, at en overordnet inddeling i tre niveauer kunne være ideel, herunder først et indledende niveau, hvor uerfarne får indblik i den regulatoriske verden med bl.a. term-oversættelser. Dernæst et niveau med fokus rettet mod den praktiske implementering. På dette niveau besidder man et overordnet overblik, men mangler selve den praktiske del. Det sidste niveau henvender sig til de personer, som har en velfunderet viden på området – både den teoretiske og praktiske del. På den måde tager man forbehold for, at deltagerne ikke har samme udgangspunkt, hvorfor man heller ikke kan forvente, at dét, de har brug for, skal være det samme.

Men der er også andre faktorer, som spiller ind i forhold til opdelingen af erfa-grupperne, herunder bl.a. hyppighed af møder og geografisk udbredelse. Deltagerne påpegede, at møderne i erfa-gruppen skulle holdes med et kort interval, således der blev afholdt flere møder inden for kort tid. På den måde vil man kunne indgå i en gruppe, som er ligeså langt i processen, som en selv. Det virtuelle forum var der også stor opbakning til, som også vil kunne blive brugt som et middel i erfa-gruppe sammenhænge. Her er det afgørende nemlig ikke, at man kan nå hinanden inden for en kort radius, men at man derimod er på bølgelængde hvad angår processen. Med udgangspunkt i det udsendte evalueringsskema, er der over 1/3, der ønsker at indgå i en erfa-gruppe, og vi kan derfor konstatere, at behovet er der.

Webinar-serien har fungeret som en generel introduktion og har fået sat det regulatoriske område på dagsordenen. De fremlagte input er afgørende for os i forhold til, hvordan vi fremadrettet kan tilpasse vores aktiviteter inden for området, så de giver størst mulig værdi for alle involverede parter. Vi har derfor allerede taget nogle af inputtene til os og vil til efteråret arrangere en række aktiviteter, som vil indeholde nogle af de behov, som er blevet fremlagt.  

Én af de aktiviteter, som vi allerede nu har i pipeline, er temamødet om brugerinddragelse. D. 27. august 2020 kl. 14.00-17.30 vil du få præsenteret brugerinddragelse fra forskellige vinkler, herunder hvordan brugerne inddrages, og hvilken værdi, de skaber. Du vil i den sammenhæng blive præsenteret for en intuitiv matchmaking-app, hvor du kan arrangere kaffemøder eller få sparring på dine problemstillinger. Læs mere og deltag her.

Kontaktperson:

Marlene Højstrup Jensen
Kommunikations- og markedsføringskonsulent
mhj@lsi-nd.dk

Det regulatoriske område: Hvilke behov er der?