Bestyrelsesformandens Beretning

16. august 2018

LSI’s bestyrelsesformand Jørgen Hansen, gør status for LSI, her lidt over halvvejs igennem 2018.

Jeg vil gerne give en anerkendende tak til partnerne i LSI for engagement i det gode samarbejde. Vi ser meget frem til at partnerne i samarbejdsforum mødes og drøfter samt igangsætter relevante aktiviteter på tværs, i efteråret. 

LSI er stiftet af en lang række nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland, på baggrund af en række tidligere nordjyske projekter. Der er således allerede skabt flere erfaringer og mere viden, som er værdifuld inden for området.

De enkelte initiativer har arbejdet med forskellige innovationsmetoder, målsætninger og finansieringsformer. Dette har betydet, at partnerskabet i LSI skulle forventningsafstemme samt skabe en fælles målsætning. Resultatet heraf er, at partnerne har udarbejdet en partnerskabserklæring samt et tilhørende fælles aktivitetskatalog. Partnerskabserklæringens bestemmelser er på plads til stor glæde for alle partnerne. Formelt mangler en underskrift af partnerskabserklæringen, som foretages i fællesskab mellem partnerne på LSI’s bestyrelsesmøde primo september. Underskriften er kun en formalitet, da arbejdet omkring de fælles aktiviteter nu er formaliseret og igangsat.

Aktivitetskataloget, som er udarbejdet i et samarbejde mellem alle partnere, indeholder aktiviteter, hvor både partnerne bidrager med medfinansiering, og LSI’s frikøbspulje er i spil. Til sikring af en fortsat udbygning af aktivitetskataloget, samt en forankring og kvalificering af samarbejdet mellem partnerne, etableres et samarbejdsforum, med repræsentanter fra alle partnerne.

LSI har i programperioden 2017 – 2020 modtaget midler fra Regionalfonden til at gennemføre et ”Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)” i Nordjylland, hvor formålet er at sætte virksomhedernes udvikling i centrum ved at koble virksomhederne med de offentliges behov samt viden fra AAU, UCN m.fl. Via innovationssamarbejder mellem virksomheder, deres kunder og vidensinstitutioner støtter SSP bl.a. udviklingen af nye produkter og løsninger med et kommercielt sigte.

Der har været en bred søgning til SSP-programmet, hvor virksomhederne har fundet stor interesse i at etablere samarbejde med kunderne (aftagerne) og vidensinstitutionerne med henblik på udvikling og/eller tilpasning af løsninger samt markedsudbredelse – med fokus på at udvikle løsninger, som matcher brugernes behov og hermed mulighed for øget omsætning samt vækst i Nordjylland.

På nuværende tidspunkt har Bestyrelsen i LSI allerede behandlet og godkendt de første 7 projekter, og programmet indeholder samarbejde med 21 virksomheder, Regionen, UCN, AAU, Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Nordjylland og hovedparten af de nordjyske kommuner.

LSI Erhvervsforening er partner i LSI og repræsenterer således nordjyske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation. En stærk erhvervsforening er en forudsætning for et godt og ligeværdigt partnerskab i LSI. 

I det første år har der været en naturlig søgning til LSI Erhvervsforening fra virksomheder, der tidligere har været involveret i andre nordjyske initiativer og derved er her i høj grad tale om virksomheder, som er etableret inden for området. 

I 2018 har der dog været en markant tilgang af bl.a. start-ups, hvilket har bidraget til, at LSI Erhvervsforening i 2018 indtil videre har oplevet en medlemstilgang på 35% i forhold til ultimo 2017, med en månedlig tilgang på mellem 5 – 15 %.  Derudover har LSI allerede haft en lang række dialoger med studerende fra AAU og UCN, der – som en konsekvens af bl.a. AAUs strategi – påtænker at etablere egne virksomheder inden for området. LSI er ligeledes i dialog med en række ansatte i sundhedsvæsenet, der arbejder med ideer og produkter, som også kan have et stort potentiale for opstart af nye virksomheder. 

Et andet spændende område er relevante ”spin-off” inden for allerede kendte produkter og teknologier til andre forretningsområder, der videreudvikles og tilpasses sundheds- og velfærdsområdet. Et eksempel herpå er mobilteknologi, som tilpasses demensområdet. Alt i alt er der tegn på, at antallet af nordjyske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet er stigende.

Det første år har i høj grad været anvendt på en grundig dialog med de enkelte virksomheder, med henblik på en kortlægning af virksomhedernes forventninger til LSI samt en oversigt over, hvor LSI kan bidrage med øget værdi til virksomhederne.

Dette har i første omgang betydet en videreførelse af en række kendte initiativer for medlemmerne i LSI Erhvervsforening, bl.a. ERFA-gruppe vedr. regulatoriske forhold, CEO-netværksgrupper samt diverse workshops, men også indledende sparringsmøder, invitationer til gratis arrangementer og udsendelse af relevante nyhedsbreve med pt. 467 modtagere.

Kortlægningen har derudover dannet grundlag for ydelser, hvor vi i partnerskabet fremadrettet bl.a. vil fokusere på:

  • Opkvalificering og kompetenceudvikling af virksomhederne, så de i endnu højere grad fremstår som attraktive og kompetente samarbejdspartnere med de nødvendige kommercielle værktøjer.
  • Øge virksomhedernes viden om og brug af innovative værktøjer og processer, som fx Design Thinking og brugerdreven innovation.
  • Information om og formidling af relevante finansierings- og fundingmuligheder.
  • Forskellige masterclasses, ekskursioner.

LSI er med i det landsdækkende innovationsnetværk – hvor Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt en fælles ansøgning

I foråret 2018 ansøgte LSI, sammen med tre andre sundhedsklynger i Danmark samt universiteterne, om et fælles nationalt innovationsnetværk ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. En fælles ansøgning blev godkendt i juli 2018, og dermed kan vi nu påbegynde en national indsats på innovationsområdet, i tættere samarbejde med de andre klynger, Aalborg Universitet og de andre universiteter.

Jørgen Hansen – Bestyrelsesformand i LSI

JH

Kontakt

Bestyrelsesformandens Beretning

Skriv et svar